Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Thuistestenkopen.nl, gevestigd te (5151 XV) Drunen aan de Kantelen nr. 18, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65615603.

Artikel 1. Algemeen

Thuistestenkopen.nl houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende leveringen van thuistesten. Thuistesten worden zowel aan bedrijven als particuliere geleverd.

Artikel 2. Definities

 1. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Thuistestenkopen.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 3. Dag: kalenderdag
 4. Gebruiker: de rechtspersoon die producten op afstand aan afnemers aanbiedt, zijnde Thuistestenkopen.nl
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die gebruiker ter beschikking stelt aan de afnemer wanneer afnemer gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht
 7. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat afnemer en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen gebruiker en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand worden gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier te raadplegen zijn. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de voorwaarden waaronder deze tot stand zijn gekomen voor het overige in stand.
 5. Situaties waarin in deze algemene voorwaarden niet is voorzien, worden beoordeeld in de geest van de algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, worden uitgelegd op basis van hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Elk aanbod van gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker is bevoegd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten welke zo volledig en nauwkeurig mogelijk zal zijn. De omschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.
 4. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in het aanbod binden gebruiker niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een zo nauwkeurig mogelijke indicatie en kunnen geen aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Gebruiker kan niet garanderen dat weergegeven kleuren in afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de afnemer duidelijk is en/of kan zijn wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van een aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending en retournering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, en
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de afnemer en het voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Gebruiker bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zo lang de aanvaarding door de gebruiker niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Gebruiker treft passende en technische organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en/of persoonsgegevens en zorgt voor een veilige web omgeving. Gebruiker neemt passende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van elektronische betalingen door de afnemer.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en originele verpakking aan gebruiker retourneren conform de door gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de gebruiker. Het kenbaar maken dient afnemer te doen door gebruik te maken van het modelformulier zoals te vinden op de website van gebruiker. Na te hebben aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient afnemer het product binnen 7 dagen retour te sturen. Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd.
 4. Indien de afnemer na afloop van de in leden 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruikt te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan gebruiker heeft teruggezonden, is de overeenkomst een feit.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.
 2. Na retour ontvangst van het geleverde product waarvoor op tijdige en correcte wijze gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht zal gebruiker aan afnemer het bedrag restitueren wat afnemer heeft voldaan ten behoeve van betaling van het product. Terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt voor betaling van het product door afnemer.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang daarmee door de afnemer is afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product, welke waardevermindering in mindering zal strekken op het bedrag wat gebruiker conform lid 2 aan afnemer dient te voldoen.

Artikel 8. De prijs

 1. Het staat Thuistestenkopen.nl te allen tijde vrij de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Eerder gehanteerde tarieven bieden geen rechten voor toekomstige overeenkomsten of leveringen.
 2. Na het plaatsen van een bestelling dient afnemer het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling aan gebruiker te voldoen.

Artikel 9 Afleveringstermijnen

 1. Een door Thuistestenkopen.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het aanbod voor Thuistestenkopen.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Thuistestenkopen.nl, op de door die toeleverancier verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 2. Bij niet tijdige levering dient Thuistestenkopen.nl bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gelaten om alsnog te presteren. Indien afnemer weigert het product af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor door Thuistestenkopen.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Thuistestenkopen.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
 2. Thuistestenkopen.nl is niet aansprakelijk voor vals positieve of vals negatieve uitslagen van de door afnemer gekochte thuistesten.
 3. Thuistestenkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien de geleverde producten niet, niet volledig of geheel niet juist functioneren dan wel kwalitatief onvoldoende zijn.
 4. Thuistestenkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor de schade of gevolgschade vanwege het niet juist interpreteren van de test.
 5. Thuistestenkopen.nl kan geen 100% garantie geven over de juistheid van de uitslag van een test. In geval van twijfel over de uitslag adviseert Thuistestenkopen.nl uitdrukkelijk om de huisarts te consulteren.

Artikel 11. Acceptatie van deze voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling c.q. het tot stand komen van een overeenkomst accepteert afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

 1. Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal Thuistestenkopen.nl haar afnemers hiervan in kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum onderaan de voorwaarden.
 2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen na de wijzigingsdatum.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Thuistestenkopen.nl niet verplicht haar verplichtingen aan afnemers na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Thuistestenkopen.nl zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.
 2. Thuistestenkopennl neemt de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat afnemer hiervan kennis heeft kunnen dragen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij gebruiker.
 2. De klachtenregeling van gebruiker wordt op een voor ieder kenbare wijze gepubliceerd op de website van gebruiker.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen afnemer en gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.